Konstrukcje stalowe

Konstrukcje staloweCzytaj więcej

Generalne wykonawstwo

Generalne wykonawstwoCzytaj więcej

Słupy trakcyjne, sygnalizacyjne, bramy drogowskazowe

Słupy trakcyjne, sygnalizacyjne, bramy drogowskazoweCzytaj więcej

Mosty stalowe
Kładki stalowe

Mosty stalowe<br> Kładki staloweCzytaj więcej

O firmie

Mam przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą firmą , która od 1989 roku zajmuje się produkcją i montażem konstrukcji stalowych oraz realizacją obiektów w generalnym wykonawstwie. Należymy do grona nowoczesnych polskich wytwórni konstrukcji stalowych. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie na rynku jest świadectwem naszej rzetelności oraz solidności. Jesteśmy ekspertami w zakresie projektowania, produkcji i montażu konstrukcji stalowych. Na przestrzeni lat zrealizowaliśmy liczne obiekty w Polsce i w Europie ,gwarantując klientom najwyższą jakość i krótki czas realizacji...

Czytaj więcej

Oferta współpracy

PPU MIRS Sp. z o.o. specjalizuje się w następujących robotach: Kompleksowa realizacja obiektów budownictwa przemysłowego oraz użyteczności publicznej Wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych /Indywidualne projekty/ : hale stalowe, wiaty stalowe, obiekty handlowe, przemysłowe .Wykonawstwo i montaż konstrukcji: mosty stalowe, kładki stalowe Wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych wsporczych dla trakcji kolejowej i tramwajowej
...

Czytaj więcej

Aktualności

Aktalnie jesteśmy w trakcie wykonywania projektów :

myjnie
Zlecający: AR-Projekt Arkadiusz Razny
Nazwa zadania: Budowa hali myjni szalunków w Oleśnicy.
Zakres prac: Prefabrykacja, dostawa i montaż konstrukcji stalowej hali i podtorza suwnicy.
wiaty PKP
Inwestor: PKP PLK
Nazwa zadania: Modernizacja linii E59 na odcinku Poznań-Wrocław
Zakres prac: Prefabrykacja (z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez: cynkowanie i malowanie) konstrukcji wiat peronowych (Rawicz, Leszno x2, Koscian)
Termin wykonania: VI 2018- XII 2019.
sala gimnastyczna Kleszczów

Zamawiający: Urząd Gmina Rudziniec

Nazwa zadania: ,,Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie’’

Termin wykonania:  29.01.2019 - 30.07.2020

Powierzchnia: 1 309,73 m2

Kubatura: 11156,40 m3

Czytaj więcej

PPU MIRS SP. z o.o. - zewnętrzy widok na teren oraz halę produkcyjną 

PPU MIRS Sp. z o.o. - wnętrze hali produkcyjnej 

OGŁOSZENIA

KLAUZURA RODO

I. Uprzejmie informujemy, że świetle obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, a szczególnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE I. 119, s.1), zwanego dalej „RODO”, będącego podstawą prawną niniejszej informacji i przetwarzania danych osobowych - Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu RODO jest Spółka Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „MIRS” Sp. z o.o. z siedzibą, ul. Kasztanowa 3; Spalice 56-400 Oleśnica, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 000081229, NIP 8940004417, REGON 008087526, kontakt: adres mailowy mirs@mirs.com.pl , tel. 71/ 3147042 II. Informujemy, że Spółka Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „MIRS” Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe: a) dla celów rekrutacji pracowników, w zgodności z art. 221 Kp: -imię (imiona) i nazwisko -imiona rodziców -datę urodzenia -miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) -wykształcenie -przebieg dotychczasowego zatrudnienia -innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dziecka dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy -numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL); Przesłane przez Panią/Pana CV zawierające dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko o jakim mowa w ofercie pracy. Dostęp i wgląd do trzymanego CV będzie miał wgląd wyłącznie zarząd Administratora i pracownik działu kadr. Pani/Pana CV będzie przechowywane w siedzibie Administratora, jednak nie dłużej niż 14 dni po zakończeniu rekrutacji, po czym zostanie zniszczone przez wyznaczonego i odpowiedzialnego za tą czynność pracownika Administratora. b) dla celów przyjmowania i realizacji zamówień, wystawiania faktur, rachunkowości, spraw sądowych i egzekucji: -imienia, nazwiska, adresu zamieszkania/zameldowania/pobytu dla doręczeń, adresu e-mail oraz numeru telefonu które zostały podane* przez Pana/Panią w ofercie, w korespondencji mailowej, zamówieniu skierowanym do nas osobiście lub przez pełnomocnika (osobę upoważnioną),do faktury lub do innego dokumentu wygenerowanego u nas w związku z w/w zamówieniem, w ewentualnym zgłoszeniu reklamacyjnym oraz umieszczone w zbiorze zaksięgowanych dokumentów w związku z w/w zamówieniem, dokonanym zakupem. III. Celem przetwarzania Pani /Pana danych jest spełnienie wymogów RODO zgodnego z realizacją i wykonaniem w/w dokumentów wg zasad porządku obowiązującego u nas jako Administratora i Przetwarzającego, a więc zapotrzebowania na otrzymanie oferty, złożenia zamówienia, zakupu, dostawy materiałów lub usług będących przedmiotem działalności naszego przedsiębiorstwa oraz spełnieniem wymogów przepisów dotyczących rejestracji zdarzeń gospodarczych w księgowości w szczególności w celach rachunkowych i podatkowych, statystycznych, marketingowych, archiwistycznych. Pani/Pana dane osobowe mogą też być przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej również w zakresie spraw sądowych i windykacji naszych należności. IV. Informujemy, że wgląd i dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni do tego nasi pracownicy, w księgowości oraz osoby, z którymi zostały podpisane odpowiednie dla swojego zakresu umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji celów niniejszej klauzuli informacyjnej. V. Oświadczamy, że Pani/Pana dane osobowe: 1) nie będą przekazywane do państw trzecich, 2) będą chronione przed osobami/podmiotami nieuprawnionymi do wglądu czy dalszego ich przetwarzania. VI. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach papierowych, o których mowa w pkt II b) powyżej będą przechowywane bezwzględnie przez okres 5 lat od zakończenia bieżącego roku kalendarzowego oraz przechowywane w systemach informatycznych bezterminowo o ile nie skorzysta Pani/Pan z przysługującego prawa do zamazania danych osobowych. W celu zlecenia zamazania danych osobowych po okresie bezwzględnego przechowywania, prosimy o pisemne zlecenie (list, e-mail) - Pani/Pana dane zostaną po tym okresie zamazane i to zdarzenie zostanie odnotowane w odpowiednim rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych (RCPDO). VII. W przypadku naruszenia przez nas zasad zawartych w niniejszej klauzuli informacyjnej przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego – szczegóły pod adresem: https://giodo.gov.pl/579

Oferta pracy - monter konstrukcji stalowych

Zatrudnimy pracowników produkcyjnych na stanowisko : monter konstrukcji stalowych . Mogą być osoby młode do przyuczenia . Oferujemy: stabilne zatrudnienie, różnorodną pracę , na wytwórni oraz na montażach na budowach , możliwość pracy na nowoczesnych maszynach CNC, możliwość dodatkowych szkoleń